Usługi audytorskie

Oferujemy pełny zakres usług audytorskich oraz  usług doradczych i szkoleniowych w zakresie rachunkowości, w tym: 

  • badanie sprawozdań finansowych sporządzonych według prawa polskiego lub międzynarodowych standardów (IAS/IFRS),  
  • przeglądy sprawozdań fianansowych,
  • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
  • audyt środków unijnych,
  • wykonywanie innych usług poświadczających (na przykład badania planów restrukturyzacji), 
  • doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,
  • doradztwo przy opracowywaniu zakładowych planów kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych.