Zasady ustalania honorarium

Usługi doradcze i audytorskie
Honorarium za usługi doradcze i audytorskie uzależnione jest od nakładu pracy. Podstawę jego określenia stanowią stawki godzinowe. Wraz z każdym rachunkiem nasz Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie wykonanych czynności doradczych. W przypadku ściśle określonych zadań doradczych, audytorskich a także w przypadku stałej obsługi podatkowej, istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.

Usługi księgowe
Wynagrodzenie za usługi księgowe uzależnione jest od ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników w danym okresie rozliczeniowym. W indywidualnych przypadkach możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego. Za sporządzenie sprawozdania finansowego pobieramy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie ksiąg rachunkowych w danym roku obrotowym.

Warunki współpracy są każdorazowo określane indywidualnie, w zależności od oczekiwań Klienta. Informację o stosowanych stawkach oraz wzór standardowej umowy można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie lub pod adresem biuro@fmk.com.pl